buurtpreventie - plattegrond
 

Stichting buurtpreventie Maasland

Ontstaan van de stichting

Zorg over de toename van onveiligheid en diefstal in Maasland en de positieve ervaringen met buurtpreventie in de directe omgeving was begin 2011 aanleiding om ook in Maasland te starten met buurtpreventie.

Zoals in de meeste andere plaatsen kwam ook in Maasland het initiatief bij enkele inwoners vandaan. Na overleg met politie en gemeente lukte het in korte tijd om voldoende vrijwilligers te vinden om mee te starten. Naast het vinden van vrijwilligers en het regelen van diverse zaken zoals kleding, fietsen en een onderkomen was het ook nodig om een organisatie op poten te zetten. Er is voor gekozen om dat in de vorm van een stichting te doen;

De Stichting Buurtpreventie Maasland.

In de statuten is onder andere het volgende opgenomen:

Naam en zetel.

Artikel 1.

  1. De stichting draagt de naam: Stichting Buurtpreventie Maasland; zij heeft haar zetel in de gemeente Midden-Delfland.
  2. De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel.

Artikel 2.

1. 1. De stichting heeft ten doel:

Het bevorderen van de veiligheid in en rond het dorp Maasland, in het bijzonder die vormen van veiligheid die verband houden met overvallen, inbraak, geweldpleging, vandalisme, vernielingen en andere vormen van onwettelijk of ongewenst gedrag en of onveilige situaties.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle mogelijke wettige middelen en voorts door:

1. Het stelselmatig organiseren van surveillance.

2. Het begeleiden van specifieke evenementen.

3. Het geven van voorlichting en verstrekken van informatie.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52648907 en bij het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer).

Het bestuur

De stichting heeft een zo klein mogelijk bestuur, bestaande uit:

Voorzitter: Kees van der Vaart
Secretaris: Simon Poot
Penningmeester: Joke van Beest

De stichting wordt bij haar werk geholpen door een aantal mensen, kaderleden, die specifieke taken hebben zoals beheer van de kleding, opstellen van roosters en beheer van het materiaal.

Bestuur en kader vergaderen circa 4 maal per jaar.

Bestuursleden en kaderleden zijn vrijwilligers en krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Activiteiten in 2020

Ook in 2020 lag het zwaartepunt van de activiteiten van Buurtpreventie Maasland bij het dagelijks lopen van ronden door het dorp. Door het afmelden van enkele buurtpreventen en door langdurige blessures / ziekte was het beschikbare aantal buurtpreventen in 2020 niet voldoende om alle dagen op straat te zijn. Een beperkt aantal zondagen is geen ronde gelopen.

De corona heeft ook gevolgen gehad voor de activiteiten van de Buurtpreventie. De eerste periode van de maatregelen met betrekking tot afstand houden en maximale groepsgrootte zijn op verzoek van de burgemeester en politie gedurende een aantal weken veel extra ronden gelopen overdag, vooral in de weekenden.

Het aantal incidenten zoals inbraak en diefstal is door de corona sterk terug gelopen, het aantal meldingen van overlast, geluidhinden en vernielingen door jongeren is sterk gestegen. De buurtpreventie heeft daar op geanticipeerd door vaker aanwezig te zijn op locaties en op tijden dat de overlast plaats vond.

De corona maatregelen hebben ook diverse activiteiten onmogelijk gemaakt. In 2020 was er geen Sport en Spel en geen Home Town festival. De buurtpreventie heeft dit jaar daardoor geen extra inzet geleverd gedurende deze dorpsfeesten. Ook de opleiding van de buurtpreventen door de mensen van Bleu Works heeft in 2020 niet plaatsgevonden en de halfjaarlijkse ledenvergaderingen zijn afgelast.

Alles bij elkaar was 2020 een opmerkelijk jaar en kijken we uit naar “normale” jaren.

Financiën

Het bestuur van de stichting heeft bij de oprichting een bewuste keuze gemaakt om voor het benodigde geld (voor kleding, materialen, opleiding enzovoort) niet uitsluitend een beroep te doen op de gemeente. Vanuit de gedachte “voor de inwoners, door de inwoners” wordt voor de bekostiging van de buurtpreventie een beroep gedaan op steun vanuit de samenleving in ons dorp. Via een bijdrage van de gemeente, incidentele sponsoring en de actie “vriend van Buurtpreventie Maasland” wordt het benodigde geld bijeen gebracht.

Naast dekking van de jaarlijkse kosten heeft de stichting ook een reserve nodig voor grotere uitgaven zoals bijvoorbeeld vervanging van zomer- en winterkleding voor alle buurtpreventen.

De Stichting is bij de belastingdienst bekend onder het fiscaal nummer 850 535 724

Het IBAN nummer van de stichting is NL63RAB0127536752

De Stichting is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat houdt onder andere in dat een gift aan de stichting aftrekbaar is voor de belasting.

Als ANBI instelling zijn wij verplicht inzicht te geven in onze financiën. Dat doen we graag want, zoals vermeld wordt de stichting breed ondersteund en willen wij uiteraard inzicht geven wat we met het geld doen en hoe we er financieel voor staan.

Inkomsten en uitgaven Totalen en saldo
Kapitaal op 01-01-2020 € 7.442,74
Inkomsten
Sponsoring en donaties € 3.385,00
Rente € 0,64
Totaal inkomsten € 3.385,64
Uitgaven
Website en communicatie € 637,67
Overige kosten / exploitatiekosten € 871,85
Totaal uitgaven € 1.509,52
Voordelig saldo 2020 € 1.876,12
Kapitaal op 31-12-2020 € 9.318,86

Balans 31-12-2020

Activa       Passiva    
             
Saldo Bank 31-12-2020 € 2.927,61   Kapitaal 01-01-2021 € 7.442,74
Saldo Spaarrekening 31-12-2020 € 6.391,25   Batig saldo 2020 31-12-2020 € 1.876,12
Saldo Kas 31-12-2020 € –        
             
  Totaal € 9.318,86     Totaal € 9.318,86